B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  Q  V  I  L  I  A
Bron: Staes, J. B. (1781, 22 April). Wekelyks nieuws uyt Loven, pp. 247-262.
Transcriptie: Yannick Anné (25 februari 2018). Alle rechten voorbehouden.
Digitale kopie: Google Books.

WEKELYKS-NIEUWS
UYT
LOVEN.

Met Octroey exclusief van Syne Keyserlyke-Koninglyke Majesteyt, en Goet-keuringe.

Sondag 22 April 1781.

LOVEN.

OP den 16den deser ’s morgens ontrent vier uren, is alhier overleden in den ouderdom van ontrent 72 jaeren, den Heer Joannes-Laurentius-Josephus de Vroey, Heer van Linden, alwaer hy is begraven.

Gemelden Heer was geboren binnen dese Stad Loven 26 Junii 1709, was sone van den Heer Joannes-Laurentius de Vroey, Heer van Linden, die is Opper-Borgermeester deser Stad geweest in de jaeren 1713, 14, 15 en 1716, overleden Opper-Pensionaris deser Stad 27 October 1739, begraven tot d’Augustynen alhier met Lyk-blazoen, verçiert met 16 Kwartieren, en van vrouwe Theresia van Goidtsnoven, overleden [p. 248] 29 October 1748, insgelyks begraven tot d’Augustynen.

Den Heer overledenen heeft uyt hoofde der Adelyke-Geslachten deser Stad, geweest in verscheyde Magistraele bedieningen, als te weten Gild-Deken in de jaeren 1734, 35 en 1736, Raed van in het jaer 1737 tot 1742, wederom Gild-Deken 1743, 44; Schepenen 1745; Opper-Borgermeester van St. Jan 1746 tot 23 September 1750; Wederom Schepenen van 23 September 1750 tot 6 mey 1756, dan van den selven dato voor de tweedemael Opper-Borgermeester tot 12 Mey 1758; Sederd die verandering al wederom Schepenen tot 13 October 1767, alswanneer gemelden aflyvigen voor de derdemael Opper-Borgermeester deser Stad word verkoren, het welk hy met grooten roem wederom heeft bediend tot de Magistraele verandering van 27 December 1773, wanneer gemelden Heer door het Gouvernement nagewoonte is benoemt tot het Schependom, sig bevindende den oudsten van Dienst, is alsoo President-Schepenen, welke hoedanigheyd hy heeft bekleed tot synen sterfdag voormeld.

Den selven Heer overledenen, wesende den laesten mans-hoir van syn Edele Familie, was op 24 Januarii 1749 binnen dese Stad Loven ten huwelyk getreden met vrouwe Theresia-Francisca van Spoelberch, alhier geboren 12 October 1722, gestorven 11 Julii 1768, begraeven tot Linden, dogter van den Heer Franciscus-Philippus van Spoelberch, Heer van Lovenjoul, geboren tot Loven 26 November 1676, geadmitteert tot Brussel in het Serhuygs-Geslacht 13 Junii 1696, J-U-L 19 October 1720, insgelyks Opper-Borgermeester deser Stad in de jaeren 1730 tot 1733, [p. 249] overleden 18 Julii 1751, en van vrouwe Joanna-Isabella le Comte-d’Orville, syn tweede huysvrouw, geboren tot Brussel 3 December 1683, gestorven tot Loven 20 October 1762, beyde begraven in den Choor der Minder-broeders met hunne Lyk-blasoenen.

Den overledenen Heer de Vroey laet uyt syn huwelyk agter, een eenige dogter vrouwe Joanna-Carolina de Vroey, geboren 19 Julii 1755, sederd 16 Mey 1774 getrouwt met den Heer Ferdinandus-Carolus de Beeckman du Vieusart, Heer van Schore, breeder vermeld in Lovens-Nieuws, 3de Deel, bladzyde 357.

MEn verneemt van Mechelen dat den Heer Joannes-Ludovicus Crabeels in handen van den Heer de Fierlant, Raed van Staet, en President van haere Majesteyts Grooten-Raede op 23 October 1780, heeft gedaen den Eed als Secretaris van den selven Raede, by Patente gegeven tot Brussel op 7 der selve maend, welk Ampt vaceerde by doode van den Heer de Broeyer, vermeld in het Lovens-Nieuws 12ste Deel, bladzyde 311, den selven Heer is sone van den Heer Oswaldus-Josephus Crabeels, (oudsten broeder van den Heer Philippus-Emanuël Crabeels, hier vorens vermeld in Lovens-Nieuws 16de Deel, bladzyde 341), Heer van Haesrode, J-U-L 7 September 341), Heer van Haesrode, J-U-L 7 September 1733, Advocaet, en insgelyks Secretaris van den selven Raede, en van vrouwe Catharina Spinel.

Men heeft ons met de selve gelegenheyd toegesonden de dood van den Heer Josephus-Amor de Lierneux, Baron van Presse, overleden op desselfs Kasteel van Presse, tusschen de Rivieren de Sambre en de Maes, welken Heer was weduwenaer [p. 250] van vrouwe Maria, Gravinne van Feretti, eenige dogter van den Heer Tossanus, Graeve van Feretti, major van een Italiaens-Regiment in den Franschen-Dienst, en van vrouwe Ludovica Crabeels, ook gebortig deser Stad Loven, en dogter van den Heer Hermanus-Guïlielmus Crabeels, en van vrouwe Maria Otto.

DUYDSLAND.

WEenen 4 April. Gisteren zyn hier twee Keyserlyke Ordonnantien bekend gemaekt. De eene is den 24sten en de andere den 26sten Meert gedagteekend. Volgens de eerste is alle verbintenis van de Kloosters, Conventen, Orde-huysen &c. in de Keyserlyke-Koninglyke Erflanden, met Kloosters &c. in buytenlandsche Provincien, voor eeuwig vernietigd. De tweede beveelt, dat geene Pauslyke Verordeningen, onder welke benaeming de selve ook mogten begrepen zyn, in de Keyserlyke-Koninglyke Erflanden sullen mogen bekend gemaekt worden, voor dat sy ’s Keysers toestemming daer toe sullen verkregen hebben.

MErgentheim 8 April. Syne Koninglyke Hoogheyd den Arts-Hertog Maximiliaen, Groot-Meester van de duydsche Orden, is binnen dese Stad gelukkiglyk aengekomen, en men vleyt sig dien Prins geduerende eenigen tyd te sullen besitten. Men verwagt alhier de Arts-Hertogin Maria-Christina en den Hertog Albert van Saxe-Teschen, die door dese Stad moeten trekken, om hun na de Nederlanden te begeven, wordende op het Kasteel groote toebereydselen gemaekt ter onthaeling van Hunne Koninglyke Hoogheden, die’er eenige dagen sullen verblyven. [p. 251]

ENGELLAND.

COrk 28 Meert. Den Admirael Darby is nu onder weg, met al de Oorlogs en Transports-Schepen, Oostindies-vaerders, de Koopvaerdy Vloot na Nieuw-York en na differente andere Plaetsen. Heden zyn de Victuale Schepen voor Gibraltar, ten getalle van 89 stuks van hier geseyld, om sig by de vloot te voegen, met een soo goeden wind als men wenschen kan. Als alles by een is, sal de vloot wel 400 zeylen sterk zyn.

Men segt, dat een Courier voorleden Saturdag na Landsend is gesonden, om van daer met een snel-seylend vaer-tuyg geëxpedieert te worden. Hy soude orders mede hebben voor den Commandeur Jonhstone, indien hy hem kon inhaelen, om de voorgenomen Expeditie ter zyde te stellen, en met alle syne magt direct na Madras te zeylen.

Londen 10 April. Men versekert, dat de Onderhandelinge tot het treffen van een vergelyk tusschen Engelland en Holland, onder de bemiddeling van Rusland, seer haest sal begonst worden, en dat men reden heeft, om daer van het gewenscht uytwerksel te verwagten. De gevoelens, die ons Kabinet hebben doen besluyten voor eene vrede-breuk met de Republike, bestonden hier in, dat den Oorlog seer langduerig soude geworden hebben, indien men aen de Onderdaenen van de onzydige Mogenheden toestond, om onse vyanden te voorsien met Krygs-behoeften en andere noodwendigheden, die door de Tractaeten voor Sluyk-Goederen waren verklaerd, en dat het aldus beter was voor openbaere vyanden te hebben soodanige Staeten, die onder den schyn van de Onzydigheyd [p. 252] aen onse vyanden de middelen besorgen, om den Oorlog tegen ons voord te setten. Dese gevoelens, soo wel als het gene daer toe aenleydinge heeft gegeven, hebben nog plaetse, en het vergelyk met Holland sal alleenelyk konnen gelukken, ingeval de Republike sig wilt verbinden, om de Artikelen van de Tractaeten tusschen de beyde Natien, waer by het leveren van Sluyk-Goederen aen de vyanden van Engelland word verboden, stiptelyk te doen onderhouden, oft dat sy met het vernietigen van die Tractaeten wilt overeen komen wegens een volkomen Reglement, door het welk voortaen alle geschillen ten desen opsich souden belet worden. Wat den vrede tusschen Vrankryk, Spagnien en Engelland aengaet, den selven sal niet tot stand komen, soo lang als de eerst-gemelde Mogenheyd sal blyven aenhouden om de vereenigde volk-plantingen van Noord-America in het Tractaet te doen begrypen als eenen onafhangelyken Staet: Van den eenen kant vereyscht de eere van het Fransch Hof, dat het sig houde aen dese voorafgaende voorwaerde, dog van den anderen kant dunkt ons Ministerie de selve te moeten verwerpen; Dus moet men door de Wapenen laeten beslissen welke van de twee Mogenheden in dit point sal wyken.

Wy hebben nog geene berigten onfangen van de vlote onder het bevel van den Admirael Darby sederd dat sy met de Iersche voorraed-schepen is voordgezeyld. Indien de Spagniaerden hun woord houden, sal ’er een hevig gevegt plaetse hebben tusschen de gemelde vlote en de gene van Don de Cordova, waer van men alle oogenblikken de tydinge te gemoet siet.

VRANKRYK.

PArys 6 April. Alle de tydingen uyt onse Haeven zyn seer voldoende, soo wel ten opsigt van het schoon weder, het welk men’er heeft gehad, en waer van ons uytgeloopen Zeeleger sal waergenomen hebben, als ten aensien van de Prysen, die onse Kapers aldaer dagelyks opbrengen. Onder andere is te l’Orient binnen-gekomen eenen Engelschen Paquet-Boot, van Falmouth na Nieuw-York bestemd, die door den Kaper la Josephine is genomen, en welkers Kapiteyn voor het stryken van syn Vlag syn twee Maelen over boord had geworpen, dog den Franschen Kapiteyn, sulks bespeurd hebbende, sond aenstonds eenen Lichter af met twee goede Duykers, die nog een Maele uyt het water haelden, dewyl het gewigt aen de selve niet swaer genoeg was, om-se seffens te doen sinken, waer op den Engelschman in soodanige wanhope geraekte, dat hy sig selven het leven soude genomen hebben, indien men hem niet had wederhouden. Dese opgevischte Maele, die alle oogenblikken alhier word verwacht, behelst, soo men verneemt, verscheyde Depéches van het Engelsch Ministerie aen den Generael Clinton en aen den Admirael Arbouthnot, en men gelooft, dat daer in ook het Ontwerp der Engelsche voor hunnen aenstaenden Veldtocht in Noord-America sal gevonden zyn. – Een ander Schip, door den Kaper la Duchesse de Polignac tot l’Orient voornoemd opgebragt, is niet soo gewigtig, maer veel ryker: Het selve is van 350 vaten, heeft behoort tot het geleyde van den Admirael Darby, en de Facture van syn laedinge beloopt tot 20-000 pond. sterl. Dit schip was na Jamaïca bestemd, en het heeft verscheyde [p. 254] aensienelyke Passagiers aen boord, onder andere Milady Brown.

NEDERLANDEN.

ANtwerpen 17 April. Men heeft seer geloofweerdig berigt, dat den Sultan heeft vernieuwd de allerstiptelykste bevelen voor alle syne Oorlog-schepen en andere van syne Heerschappye, om niet alleenelyk te eeren de Oostenryksche Keyserlyke vlag, maer om aen de Schepen en vaer-tuygen der Onderdaenen van syn Keyserlyke en Koninglyke Majesteyt te doen alle vriendschappelyken onderstand, des noodig zynde.

Den 14de deser ’s avonds is een Hout-vlot uyt Holland, het langste van die sedert voorlede jaer voorby dese Stad gebrogt zyn, voor de Fransche Timmer-werven, opgestuerd na de binne-waters van Vlaenderen.

GEnd 16 April. De Edele Heeren Hoog-Bailliu en Schepenen van der Keure deser Stad, insiende, dat den Koophandel (de waere zenuwe van den Staet, en de Bron van het geluk en rykdom der onderdaenen) van dag tot dag hoe langer hoe meer toeneemt, en om syne takken nog voorder te doen uitspreyden, acht genomen hebbende op het Advis van de Heeren President en Gecommitteerde Raeden der Kamer van Commercie binnen de selve Stad, hebben by Appointement van 9 Januarii 1781 gesticht een Academie van Koophandel oft Commercie onder het bestier van d’Heer Jacobs, waer van het Reglement gedecreteerd is in het Collegie op 7 April laestleden, alwaer de Leersugtige tot die wetenschap sullen onderrigt worden in al het gene van den Koophandel afhangt, als [p. 255] het Italiaensch-Boekhouden met syne vaste Grondregels, die zyn de Cyfer-Konste, de Wissel-Coursen op vremde Landen, &c., voorders welke de voordeeligste Koopmanschappen zyn, om aldaer in te koopen, te verkoopen, oft te verruylen, eyndelyk de kennis hunnen Cours-hebbende Munten, hunne inlandsche weerde en hunne evenweerde oft pari met de gene onser Landen, als ook de evenweerde hunder Maeten en Gewigten. Dese Stichting, dienstig en selfs noodsaekelyk in een Koophandel-dryvende Land, sal de Koopluyden, die hun van Boekhouders willen bedienen, op korten tyd buyten dwang stellen van na vremde landen en Steden te moeten schryven, om bekwaeme luyden te vinden, dewyl sy vollen keus onder hun Vaderlanders sullen hebben, het welk een punt is van groot belang voor Koopluyden en Bankiers van te kennen en te weten aen wie sy hunne Negocie, hunne Boeken en selfs hunne Kasse toebetrouwen. Dese Academie sal gehouden worden onder het Belfort deser Stad ter vergader-plaetse der smalle Wetten, alwaer alle werk-daegen, van vyf tot seven uren ’s avonds de Lesse schriftelyk sal gegeven worden in de Fransche en vlaemsche taelen, en sal bestaen in vier Coursen, waer van den eersten ingang sal nemen s’maendags na Beloken Paesschen van dit jaer 1781; Den 2den 15 October daer na, alswanneer weder eenen eersten sal beginnen; ’s Maendaegs na Beloken-Paesschen 1782 sal men voordgaen na den derden Cours, den eersten na den tweeden en wederom eenen nieuwen beginnen; Den vierden Cours sal beginnen 15 October van het selve jaer en eyndigen op Palm-Sondag 1783, ten selven daege, dat [p. 256] den vierden Cours begint, sal den tweeden begonsten opgaen tot den derden Cours, den derden begonsten tot den 2den, en wederom eenen nieuwen aengeleyd worden; In sulker voegen, dat elk jaer twee eerste Coursen sullen beginnen en na elk tweede jaer twee vierde eyndigen, voor welker sluyting sullen gehouden worden vier oft ses concerteeringen by forme van Compositien op het gene ‘er in de vier Coursen geleert is, en om de Leerlingen aen te moedigen, sullen de Heeren President en Gecommitteerde Raeden der Kamer van Commercie, de vier bekwaemste elk met een Medaille vereeren. Den Prys voor iederen, die de Academie wilt bywoonen, is twee pond Wissel-geld voor elken Cours en eenen Patacon eens. Eerstdags sal het Reglement gratis te bekomen zyn by de Gebroeders Gimblet op de Koren-merkt tot Gend. Tot gemak van de gene der naebuerige Steden, die hunne kinderen dese Academie sullen willen laeten bywoonen, sal den Directeur een seker getal Kost-koopers aenveerden, die by dag de Studien sullen konnen frequenteeren en ’s avonds de Academie; Voorders sal men hun geven sulke Meesters als de Ouders sullen verkiesen, als repetent voor het Latyn, Schryf-meester, om de hand te formeeren, verscheyde Tael-meesters, als Engelschen, Franschen, Hoogduydschen, Vlaemschen, &c., Dans-meester, Scherm-meester, meester der Geographie, &c. De gene, die van de Reglementen en Conditien willen kennis hebben, konnen […] hunne gefranqueerde Brieven addresseren aen d’Heer Jacobs, Directeur van de Academie van Commercie, op S. Pieters-vrouwe-Straet tot Gend. [p. 257]

VERVOLG VAN DEN LYSTE

Van Huwelyken, Sterfgevallen, en Bevoorderingen van Voornaeme en Getitreerde Persoonen, in en van het Land.

AUDENAERDE.

OP 5 December 1780, is in het Adel Hospitael van Audenaerde overleden Dame Anna-Catharina de Grass, oud 86 jaeren, Religieuse aldaer; Was dogter van Ignatius-Joannes-Xaverius, Heer van Moorzele, Burgmeester van Brugge in de jaeren 1706, 8, 9, en 1710, en van Vrouwe Agatha van Borssele, gezeyt van der Hooghen.

BERGEN-S.-WINOCX.

DEn 28sten October 1780 is alhier in den ouderdom van 81 jaeren overleden den Heer Emmanuël-Franciscus Lauwereyns, Heer van Bergendaele, &c., gewesen Voorschepenen der Stad en Casselrye van’t voornoemd Bergen, sone van den Heer Joannes-Baptista Winnocus, Heer van Bergendaele, &c., J-U-L, Burgmeester van de voornoemde Stede en Casselrye, ende van Vrouwe Maria-Anna de Zylof.

Den Heer overledenen was Weduwenaer sedert 30 Sept. 1775 van Vrouwe Isabella-Francisca de Lambrecht, dogter van den Heer Petrus-Franciscus, Heer der Parochie van Coudekercke, J-U-L, en Schepenen der Stede en Casselrye van Bergen-St.-Winoc, en van Vrouwe Cornelia-Carolina Aernouts: Uyt welk huwelyk den Heer overledenen nalaet eenen eenigen sone, den Heer Carolus-Emmanuël-Petrus-Benedictus Lauwereyns, Heer van Bergendaele, &c., gewesen Schepenen der Stad en Casselrye voornoemt, in huwelyk met Vrouwe Theresia-Francisca de Hau-de-Staplande, van welke hy heeft dry kinderen. [p. 258]

BRUGGE.

OP 16 October 1780, is alhier ten huwelyk getreden den Heer Joannes-Erasmus de Vooght, Erfachtig Ridder van het H. Roomsch-Ryk, sone van den Heer Joannes-Guilielmus, insgelyks Erfachtig-Ridder, en van Vrouwe Theresia-Francisca Colens, (hier vooren nog gemeld) met Jonkvrouwe Anna de Lampreel, dogter van wylen Bernardus de Lampreel, J-U-L, Advocaet van den Raede van Vlaenderen, en Schepenen der Stede van Brugge, en van Jonkvrouwe Maria Schaepelynck.

Den 9sten November 1780 is tot Varssenaere, gelegen een uer van Brugge, ten huwelyk getreden den Heer Petrus-Jacobus de l’Espée, erfachtig Ridder des H. Roomsch-Ryk, Heer van Straeten, Schepsdale, Provene, en Heer in de Kerke der Parochie van Varssenaere, (alwael hy woonachtig is op syn Kasteel), gewesen Raed der Stede van Brugge, sone van den Heer Petrus-Ignatius de l’Espée, erfachtig-Ridder, Heer van Straeten, &c., J-U-L, Schepenen en Tresorier der voornoemde Stede, en van Vrouwe Anna de Gheldere; Met Jonkvrouwe Catharina-Barbara Blaere, gebortig van Brugge.

BRUSSEL.

DEn 8sten December 1780, is alhier gestorven, en in de Parochiaele-Kerke van Onse-Lieve-Vrouwe Finis-Terræ begraeven, Jonkvrouwe Susanna-Catharina, Baronesse de Hoens-de-Bustanzy, laeste nagelaete kind van den Heer Josephus, Baron de Hoens-de-Bustanzy, by Patente van 16 Julii 1725, overleden binnen dese Stad 5 Julii 1738, en van Vrouwe Susanna-Catharina van Leyen, alhier gestorven 31 Meert 1743, beyde begraeven tot Antwerpen by de Lieve-Vrouwe-Broeders.

Op 18 December 1780 is alhier subietelyk ongetrouwt overleden, en in de Parochiale-Kerke van den H. Nicolaus begraeven den Heer Humbertus-Guilielmus Borremans, President van het Sweerts-Geslacht, J-U-L 28 September 1733, en Advocaet van den selven Raede, geadmitteert in het Sweerts-Geslacht ten jaere 1696, overleden ten jaere 1728, wesende Schepenen deser Stad, en van Vrouwe Catharina-Francisca Cadaine, syn tweede Huysvrouw, gebortig van Parys, gestorven tot Brussel 23 November 1770, en beyde insgelyks begraven in de selve Kerke van den H. Nicolaus.

GEND.

OP 1 December 1780, is alhier overleden den Heer Ludovicus-Carolus-Josephus de Wulf, geboren 23 December 1722, Directeur der Saegmolens by Oostende, en van de Assurantie-Kamer van Antwerpen, oudsten sone van Laurentius-Hyacinthus, overleden 12 Julii 1744, en van Livina-Theresia Cocquyt; Hy was op 29 September 1745 getrouwt met Catharina-Theresia de Potter, dogter Francisci Paschasii, en van Maria-Joanna Goethals, van welk huwelyk hy nalaet ses dogters, waer van twee getrouwt.

Den 9sten December 1780, overleed nog alhier ongetrouwt Guilielmus-Ignatius de St.-Vaast, Veelmael Schepenen deser Stad, begraeven in St. Nicolaes, sone van Claudius-Philippus, overleden 20 September 1727, en van vrouwe Joanna de Lamzoete.

Op 14 Januarii 1781, is alhier in de Parochie van St. Baefs ten huwelyk getreden den Heer Carolus-Philippus, Baron de Kreynk, gebortig [p. 260] van Amsterdam, onder-Lieutenant in het Regiment van Clairfayt, met Jonkvrouwe Coleta-Maria-Josepha de Ghellinck, suster van Mevrouw Loridon, hier voor gemeld, bladzyde 188.

Den 19den Januarii 1781 heeft den Eerw. Heer Philippus-Jacobus Bernaert, gebortig deser Stad, (sone Thomæ, en van Maria-Livina de Vlieger), Licentiaet in de H. Godheyd en in het Kanoniek-Recht, mitsgaeders Pastôr der Parochie van St. Baefs, besit genomen als Kanonik-Gradueel, uyt het orde der Rechts-Geleerde van de selve Kerke, in plaetse van den Hoogweerdigsten Heer van Lichtervelde, bevoorderd tot het Bischdom van Naemen.

Vervolg hier na.


BEKENT-MAEKINGEN.

I.

DOnderdag 26 April 1781 korts na S. Peeters Lof sal den Notaris GILBERT binnen Loven in de herberg het Sporken den 1sten sitdag houden tot publieke verkooping van seker schoon en welgelegen Huys met de achter plaetse en andere edificien annex, hebbende eenen vryen uytgang genaemt de blauw Bank, gestaen in de Wierings-straet, bewoont by Sr. van Ley.

II.

DOnderdag 26 April 1781 korts na het Lof van S. Peeters, sal den Notaris G. DE BRUYN, binnen Loven in de herberg den Paus den 4den sitdag houden tot verkooping van seker Huys en Erve gestaen en gelegen op de oude Merkt tot Loven, regenoten de selve Merkt ter jre, d’Erfgenaemen wylen Andries de Pape ter ijre, het Huys genaemt het Hoef-eyser ter andere zyden. In huer by Peeter van Brustum. Afgekomen op 1300 guld. Men sal den Palm-slag geven en de Keirsse branden ingevalle.

III.

VRydag 27 April 1781 ten 2 uren na middag sal den Notaris en Procureur WIRIX, [p. 261] binnen Loven in de Herberge de Refugie op de Heversche-straet den 2den sitdag houden tot verkoopinge van seker Huys, Hof en Blok groot saemen het derdendeel van een Bunder onbegrepen der maete, gelegen onder Vaelbeek op het Borgt-veld, regenoten s’Heeren-straet ter jre, de Representanten van Jouff. Willemaers ter ijre, syne Majesteyt over de gewesene Jesuiten ter iijre, Guilliam Stroobants ter iiijre zyden.

IV.

VRydag 27 April 1781 ten 1 ure na middag sal den Notaris en Procureur GILBERT binnen Loven in de herberg den Hand-boom den 2den sitdag houden tot publieke verkooping van seker stuk Lands groot een Bunder en 40 Roeden uyt een meerder plek van 5 en half Dagmaelen, gelegen ten deele onder Pellenberg en Lovenjoul, genaemt Corryn-Blok, regenoten den Heer Brenart de Corbeek-Loo in 3 zyden, en d’Erfgenaemen Taveniers ter andere, Men sal den Palm-slag geven.

V.

TE Koop in de Kamer van Uccle binnen de Stad Brussel de Heerlykheid van GODTSENHOVE, gelegen een uer van Thienen, hebbende hooge, leege en middele Jurisdictie, &c., Kasteel, Bascour, Hovinge, Boomgaerden ende voordere Landen daer aen dependerende, groot Pacht-Hof, Bancamme oft Brouwerye, en Ban-herberge, bestaende in 75 bunderen, soo Landen, Wyden als Bosch, met de Gehuchten van Meer, Ast en Autgaerde: Mitsgaeders met de Grond-Heerlykheyd van Kerkhove, bestaende in differente Leen en Chyns-Boeken, recht van Pond-Penningen ende alle voordere preëminentien, en voorts ingevolge der Conditien berustende, soo in de Kamer van Uccle, als onder den Notaris GODTS, op de Bruyd, agter de Eerw. Paters Augustynen tot Brussel, by wie men kan hebben alle voordere instructien.

VI.

MARTINUS DE ROY, sal met syn ordinair Voituer van Diest op Loven vertrekken, dry-mael ter week, te weten s’Maendags, [p. 262], Woensdags en Vrydags, alle morgenden van Diest ten 6 uren, en na middag van Loven ten dry uren, plaets te nemen tot Diest in de Fransche-Kroon, oft by den voorseyden de Roy, en tot Loven in het Hof van Bergen.

VII.

UYt’er hand te koop een groote partye gemaelen Mee-krap, als ook eenen Molen met alle toebehoorten tot het maelen van Meekrap, te bevraegen by Sr. NYSEN aen het Predikaren drink-water.


THEATER VAN BRUSSEL

Onder bestier van d’Heer FITZHUMB.

SOndag 22 April. L’amour Auteur. Jugement de Midas.

Maendag 23. La surprise de l’Amour. Les Femmes vengées.

Dynsdag 24. Le Philosophe marié. La Clochette.

Donderdag 26. La Gageure Imprevue. La Rosiere de Salency.

Saturdag 28. L’Indigent ou Hyppemnestre. Cassandre Oculiste.


Wissel-cours tot Antwerpen van 5 April 1781.

Londen op cort 36 11
. . . . . op 2 usos 36 8 en half
Parys op cort 55 7 achtste
. . . . op 2 usos 55 5 achtste à 3 quart
Amsteldam banco 6 7 achtste
. . . . . . . courant 2 avance
Rotterdam op cort 1 3 quart avance

Den Wissel-cours tot Amsteldam van 4 April 1781 is op Brussel, Gend, en Antwerpen, 7 3 quart.

Print Friendly, PDF & Email