B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  Q  V  I  L  I  A
Bron: Staes, J. B. (1781, 15 April). Wekelyks nieuws uyt Loven, pp. 231-246.
Transcriptie: Yannick Anné (25 februari 2018). Alle rechten voorbehouden.
Digitale kopie: Google Books.

WEKELYKS-NIEUWS
UYT
LOVEN.

Met Octroey exclusief van Syne Keyserlyke-Koninglyke Majesteyt, en Goet-keuringe.

Sondag 15 April 1781.

LOVEN.

D’Heer Joannes Vogels, hier voor gemeld op bladzyde 165, was geboren tot Scherpenheuvel 10 Mey 1710, gehuysvest binnen dese Stad Loven, zynde lith van het Chirurgyns-Ambagt alhier ; Begaeft in alle wetenschappen syne konst betreffende, heeft onder andere het geluk gehad van in het jaer 1768 te genesen wylen syne Koninglyke Hoogheyd Karel-Alexander, Hertog van Lorreynen en van Barr &c. &c., Gouverneur-Generael deser Nederlanden, van een kwaed been, niet tegenstaende vele vermaerde Heelmeesters, soo van dese als vremde Landen hunne wetenschap daer toe te werk hadden gelegt, waerom den selven Heer Vogels des-sederd altyd in grootagting en bescherming is [p. 232] geweest, niet alleen by syne Koninglyke Hoogheyd, maer ook by het Doorluchtig Huys van Oostenryk : Want ten selven jaere 1768 verklaerde wylen syne Koninglyke Hoogheyd, dito Heer Vogels synen Raed en Lyf-Chirurgyn. Ten jaere 1770 heeft haer Keyserlyke Majesteyt, hoogloffelyker memorie, hem vereerd met een Medalie omset met kostelyke Diamanten, en een Keyserlyke Kroon ; Niet alleen werd gemelden Heer Vogels, gesogt van de gemelde Doorluchtige Huysen, maer ook van alle soo inlandsche als vremde personagien van allen staet, selfs van verre afgelegene Landen, de welke tot hem kwamen gevloden als tot een versekerde haeve, om hun waggelende leven door hunne kwalen van de dood te redden, waer in hy meest aen alle, de goede uytwerkingen van syne begaeftheden heeft medegedeeld, en sy die ondervonden. Hy is met desen luyster van syn huys, tot glans deser Stad Loven, tot eer en roem van het Chirurgyns-Ambagt alhier binnen dese Stad overleden 14 Meert 1781, begraven in de Parochiale Kerk van S. Geertruyde.

En niet alleen was gemelden Heer Vogels in grootagting by wylen syn overleden Koninglyke Hoogheyd en het Keyserlyk Huys, maer desselfs Koninglyke bescherming heeft sig uytgebreyd op alle syne kinders, die hy verwekt hadde by syne nog levende huysvrouwe, Jouff. Anna-Maria Colins, gebortig van Veertryk.

Synen sone den Heer Jacobus Vogels, practiserende Chirurgyn binnen dese Stad, wierd verklaerd Kamerlink en Raed-Chirurgyn de Corps van haer overleden Keyserlyke-Koninglyke-Apostolieke Majesteyt Maria-Theresia tot Weenen, welken hooggeagten post hy heeft [p. 233] gaen bedienen tot Weenen by haer gemelde Majesteyt, medenemende syn huysvrouwe Anna-Maria de Backer nog levende, hy overleyd in het Hof van Weenen in de maend November 1776.

Synen anderen sone den Heer Josephus Vogels, is door syne Koninglyke Hoogheyd benoemt synen Kamerling en Lyf-Chirurgyn, welk ampt, niet tegenstaende het overleyden van gemelden Prins, dito Heer nog behoud, zynde in huwelyk met Maria-Anna Theymans.

Synen derden sone den Eerw. Heer Franciscus Vogels, is door syn gemelde Koninglyke Hoogheyd benoemt tot Kanonik der Collegiale en Parochiale Kerk van de HH. Michaël en Gudila tot Brussel, gelyk is aengekondigd in Lovens-Nieuws 12ste deel bladzyde 371.

Eyndelyk d’Heer Henricus van Aerschot, getrouwt met ’s overledens dogter Jouff. Isabella Vogels, heeft wegens de Magistraet deser Stad Loven op 23 April 1772, bekomen de overleving aen d’Heer Aerts, en sedert desselfs overleyden voorgevallen 25 Mey 1772, is alsnu Rentmeester van de tafel van den armen gezeyd grooten Heyligen Geest binnen dese Stad Loven.

MEn heeft in Lovens-Nieuws 16de deel bladzyde 258 en 276 voorgebragt, dat den Uytmuntenden Heer Wuyts, President van Malderi-Collegie, by doode van den Uytmuntenden Heer de Bisschop was benoemt tot het Presidentschap in het Bay-Collegie alhier, dog provisioneel, om dat volgens de instelling van het selve Collegie, de bloetverwanten der Fondateurs van het gemeld Collegie, onder sekere hoedanigheden, het regt hebben tot het selve Presidentschap ; [p. 234] Waerlyk is ’er eenen Heer die hem als bloetverwant daer toe heeft gepresenteert, waer ontrent geschil opgeresen zynde in den Souvereynen Raede van Braband, had gemelden Uytmuntenden Heer Wuyts tusschenweyl sig nog behouden in syn Presidentschap van het gemeld Malderi-Collegie ; Dog het Gouvernement-Generael der Nederlanden, heeft provisionelyk eenen substituet President gesteld in het Malderi-Collegie in den persoon van den Uytmuntenden Heer Mayence, en gevolgentlyk is den Uytmuntenden Heer Wuyts provisionelyk gegaen na het Presidentschap van het Bay-Collegie, alles in afwagting van uyting van saek over dit geschil.

Gemelden Heer Mayence, nieuwen Doctor der H. Godheyd deser Universiteyt, voorgaendelyk meermaels gemeld, was actuëlen Professor van den Rhetorica in het Nieuw-Collegie der H. Dry-Eenheyd alhier sederd 18 Junii 1774. (Zie Lovens-Nieuws 3de deel bladzyde 436).

Desselfs ampt van Professor van den Rhetorica is gevraegt en wegens de Faculteyt der Arten bekomen door den Eerw. Heer Franciscus ô Hearn, actuëlen Professor van den Syntaxis in ’t selve Collegie sedert 2 October 1776. (Zie Lovens-Nieuws 8ste deel bladzyde 215).

Eyndelyk het Professors-ampt van den selven Syntaxis, is wegens de selve Faculteyt der Arten deser Universiteyt op Dynsdag 10 deser opgedragen aen den Eerw. Heer Joannes van den Hende, gebortig van Aelst, gepromoveert den vyfden der eerste Linie ten jaere 1774 in de Pedagogie den Valk, en dessedert Theologant in’t Atrechts-Collegie. [p. 235]

DUYDSLAND.

WEenen 28 Meert. Van s’Keysers reys na de Nederlanden, sal waerschynelyk niets worden. Mevrouw de Arts-Hertogin Christina sal volgens het loopende gerugt van hier na de Nederlanden vertrekken den 7sten Mey. Dees Princes, die vieriglyk wenscht een besoek te geven aen de Koningin van Vrankryk haer suster, sal incognito tot Versailles passeren met haer Gemael den Hertog Albert van Saxe-Teschen.

DEn Keyser heeft het Regiment van Koch, opengevallen door bevoordering van den Oversten tot het Kommandantschap van Oostende gegeven aen den Generael Graef van Hohenlohe, daer by voegende een seer verpligtende brief.

VAn den hoogen Rhyn 30 Meert. Schoon vele Nieuws-Bladers by beurt hebben aengemeld de aftogt van eenige Keyserlyke Regimenten na de Nederlanden, is daer niets sekers van, ja dit vertrek is nog wel verweyderd, gemerkt geen Officier oft Soldaet die op verlof zyn, tot nu toe by hunne Regimenten ingeroepen zyn.

BErlin 6 April. Onlangs is, gelyk men weet, s’Konings Ordonnantie tegen het speelen der Landlieden op het sterkste vernieuwd, met een byvoegsel, welk van veel nadruk is, te weten: „ Dat de Herberghiers en Kroeghouders, die het speelen om geld toe laeten, met de selve straf, als de Speelders self, sullen gestraft, en de eygenaers van besondere Huysen by diergelyke overtreding met dobbele straf gestraft worden. Verder sal niemant aen jonge lieden welke dienen konnen, van hunne Erfnissen iets laeten uytvolgen, voor dat sy in staet zyn om een Ambacht oft neiring te doen, op dat sy hunne huyshouding [p. 236] niet met schulden aenveirden, en sig terstond in slegte omstandigheden stellen moeten. Ook sal niemant aen Dienst-boden en jonge lieden, buyten voorkennis van Ouderen of hunne Heeren, nog aen Weesen, sonder toestemming der Overheyd, geld of de waerdy van geld leenen, by verlies van het geleende en gevangenis-straf.

ENGELLAND.

LOnden 2 April. Alle gedagten van Vrede, zyn soo volkomen verdwenen, dat men’er in ’t geheel niet meer van spreekt.

Een Vaertuyg, op 26 Februarii van New-York vertrokken, en eergisteren hier aengekomen, heeft bericht megebragt, dat den Colonel Tarleton aen het hoofd van een Detachement van het Leger van Lord Cornwallis is verslaegen geworden door de Americaensche overmagt.

Een Expressen van den Admirael Darby bragt den 29 deser bericht aen het Hof, dat hy sig op 26 met syn geheel Vloot op de hoogte van Biscayen bevond.

Met een Maele, die gisteren in 18 dagen uyt Lixbonna alhier is aengekomen, heeft men bericht ontfangen, dat de Spaensche-Vlote den 17 deser op de hoogde van de Kaap Finis-Terræ kruyste.

VRANKRYK.

BRest 23 Meert. Gisteren morgen ontrent negen uren, het weder opgehelderd en den wind oostelyk zynde, heeft den Graeve de Grasse aen syn Vlote en aen syn Geleyde bevel gegeven, om het anker te lichten en onder zeyl te gaen. Den Marquis de Castries, Minister der Zee-magt, de Officieren-Generaels en de Kolonels, die met hem herwaerds waeren gekomen, hebben hun [p. 237] seffens, benevens den Etat-Major van de Zeemagt, in Canots begeven na het Point, genaemd Porzic aen den ingang van de Haeve, alwaer sy hebben gesien alle de werkingen by het uytseylen der Schepen van de Vlote en van het geleyde, die alle dicht onder de Schutterye van het gemeld point zyn opgetrokken. Tusschen twelf en een ure ’s middags is het Schip la Ville de Paris, waer op den Graeve de Grasse sig bevind, voor-by-gevaeren, gevolgd door een deel van het Zee-leger, en alswanneer het selve Schip tegen over de Schutterye van het meergemeld Point was gekomen, heeft het den Marquis de Castries begroet met 21 Kanonscheuten, onder het vyfmael herhaelde vreugdegeroep vive le Roi ! waer op dien Minister en alle de persoonen, die hem hadden verselt, hebben geantwoord met het selve geroep en met een losbranding van al het Kanon der Schutterye. Alle de Schepen hebben hem in het voor-by-vaeren insgelyks begroet met een veelvoudig geroep van vive le Roi ! En om ses uren ’t avonds was het geheel Zeeleger, bestaende uyt 26 Oorlogschepen, 4 Fregatten en 4 Kotters, benevens het geleyde van ontrent 300 zeylen, t’ eenemael uyt den ingang. Den Marquis de Castries tegen dry uren met zyn gevolg na de Stad gekeerd zynde, heeft het Middagmael genomen by den Graeve d’Hector, Bevelhebber van de Zeemagt, en tusschen vier en vyf uren is hy in zyn Rytuyg gesprongen, om over Nantes na Versailles te rug te keeren. – Na dat den gemelden Graeve d’Hector om elf uren ’s avonds onderricht was geworden, dat het geheel Leger met het geleyde t’eenemael buyten de Rotsen was, en dat het synen tocht met eenen gunstigen wind voordsette, heeft hy seffens [p. 238] eenen Courier agter den Marquis de Castries gesonden, om hem daer van te verwittigen.

NEDERLANDEN.

HAege 4 April. Het scheynt dat men in Europa seer vuerige Zee-togten te verwagten heeft. Het Hof van Engeland hebbende ontsegd de bemiddeling der Mogenheden van de gewaepende Onpartydigheyd, heeft men soo veel te meerder reden van te hopen, dat die ontsegging hun sal aensetten tot de werksaemheyd, om dat in de Haeven van Rusland, Sweden, Denemarken en Pruyssen groote bewegingen worden gemaekt. Men versekert, dat Texel de versaemel-Haeve van hun Zee-magt soude konnen zyn.

NEderlanden 7 April. Den uytvoer van Houille-kolen uyt onse Provincien op Holland, is soo aenmerkelyk geworden sedert den Oorlog van Vrankryk met Engelland, en besonder sedert de Vrede-breuk tusschen Engelland met de vereenigde Provincien, dat den Prys dier merkelyk is verhoogd. De bier-Brouwers en andere persoonen die daer een groot gebruyk van maeken voor hunnen stiel, hebben gevolgentlyk soo men segt, hunne vertooningen gedaen aen het Gouvernement, om te poogen den uytvoer ’er van te beletten, voor reden gevende, dat het sou onmogelyk zyn genoegsaem Houille-kolen te vinden, indien den uytvoer langer toegelaeten wierd, anders dat men sou tot groote kosten verplicht zyn die van den vremden te laeten komen. Van den anderen kant verneemt men dat de inwoonders van Frans-Henegouw, waer ook Houille-mynen zyn, hun moeten aenmelden aen de regering diër Provincien, om [p. 239] dan oorlof te versoeken van die over te maken over Gend na Holland, mits maer betaelende gemaetigde en redelyke Regten van Transit.


VERVOLG VAN DEN LYSTE

Van Huwelyken, Sterfgevallen, en Bevoorderingen van Voornaeme en Getitreerde Persoonen, in en van het Land.

ANTWERPEN.

DEn 25sten April 1780, den Heer Josephus, oudsten sone van den Heer Joannes-Baptista van Praet, overleden 9 December 1779, en van Vrouwe Elisabeth Geelhand, is alhier ten huwelyk getreden met Jonkvrouwe Maria-Anna-Vermoelen, dogter van den Heer Philippus Emanuël-Vermoelen, Heer van Tenwinkel, groot Aelmoessenier ten jaere 1751, en van Vrouwe Joanna de Pret.

Op 27 October 1780, is alhier gestorven Jonkvrouwe Helena-Ludovica-Theresia Lunden, geboren 16 October 1725, derde dogter van den Heer Joannes-Franciscus Michaël, overleden 31 Junii 1767, oud 61 jaeren, en van Vrouwe Maria-Isabella de Claessens, met wie sy trouwde 17 October 1720.

Den derden November 1780, is alhier nog overleden jonkvrouwe Joanna-Maria-Josepha Anthoine, suster van Mevrouw van Kessel, in voorgaende blad gemeld op bladzyde 226. Sy is de laeste haerder familie, en begraven tot S. Jacobs in ’t Graf van de Familie Anthoine.

BERGEN IN HENEGOUW.

OP 17 Februarii 1781 is alhier, oud 85 jaeren, gestorven Vrouwe Maria-Anna-Theresia Pollart[p. 240] dogter van den Heer Jacobus-Albertus, en van Vrouwe Francisca de Buisseret. Sy was weduwe van den Heer Joannes-Franciscus Francqué, Heer van Rombize, van wie sy nalaet verscheyde kinderen van beyde Sexen.

BRUSSEL.

DEn 27sten November 1780 is alhier gestorven Vrouwe Catharina-Francisca-Josepha Salmon, geboren 12 Februarii 1715, dogter van den Heer Joannes-Ludovicus Salmon, en van Vrouwe Maria van Santen, overleden 23 November 1738 ; De Vrouwe overledene was in eersten huwelyk geweest met den Heer Ferdinandus-Andreas van Male, geboren binnen dese Stad 30 November 1697, J-U-L 12 September 1720, Advocaet van den Souvereynen-Raede van Braband, geadmitteert in het Sweerts-Geslacht, en gewesenen Schepenen deser Stad, overleden 25 Januarii 1747, sone van den Heer Albertus-Joannes-Baptista van Male, en van Vrouwe Anna van Santen ; Waer na sy in tweeden huwelyk is getreden met den Heer Josephus-Adrianus Anné, Oud-Schepenen der Stad Dendermonde, overleden 14 April 1774, sone van den Heer Joannes-Antonius Anné, Greffier van Grimbergen, en van Vrouwe Petronilla Ebbrechts, de selve Vrouwe is beneffens haere twee mans begraeven tot St. Gudila, en laet na de volgende kinderen.

Uyt het eerste Huwelyk ;

  1. Den Heer Joannes-Josephus-Daniël van Male, J-U-L sedert 27 Februarii 1764, Raed van den Souvereynen-Raede van Braband, sedert 21 meert 1778 in huwelyk met Vrouwe Maria-Theresia de Man, dogter van den Heer [p. 241] Carolus-Josephus de Man, Heer van Hobruge, Oud-Schepenen deser Stad, en van Vrouwe Maria-Theresia van Werde, zyn tweede huysvrouwe.
  2. Den Heer Ludovicus-Josephus van Male, J-U-L sedert 17 December 1764.

Uyt het tweede Huwelyk.

Den Heer Laurentius-Maria-Ludovicus Anné, J-U-L sedert 24 Auguste 1775.

Den 30sten November 1780 is alhier overleden, en in de Parochiale Kerke van Capelle op den Bosch begraeven Vrouwe Maria-Joanna du Bois-de-Walhain, geboren tot Antwerpen 18 Augusti 1708, dogter van den Heer Arnoldus-Martinus-Ludovicus du Bois, Heer van Walhain, van Aische en Refail, Ridder by Patente van 13 Julii 1701, overleden 5 Mey 1745, en van Vrouwe Maria-Catharina de Vecquemans-de-la-Verre, gestorven 20 December 1730, beyde begraeven tot St. Jacobs tot Antwerpen. De Vrouwe overledene was in de maend Mey 1735 ten huwelyk getreden met den Heer Joannes-Josephus-Hyacinthus, Borggrave van Beughem en van Melis, Heer van Capelle-op-den-Bosch, Ramsdonck, Roost, Wolputte en Obberghen, geadmitteert in het Serhuyghs-Geslacht 13 Junii 1752, Waut-meester van Braband, oudsten sone van den Heer Hyacinthus-Albertus-Josephus van Beughem, Heer van Capelle-op-den-Bosch, Ramsdonck, Hauthem, &c., Raed en Rekenmeester van Syn Majesteyt in de Rekenkamer van Braband, en van Vrouwe Maria-Lucia-Theresia-Gasparina de Villegas-d’Hovorst.

Den 30sten November 1780 is alhier overleden, en tot de Lieve-Vrouwe-Broeders begraeven [p. 242] Jonkvrouwe Angelica-Josepha de Raveschot, dogter van den Heer Carolus-Emanuël de Raveschot, overleden 2 September 1712, en van Vrouwe Susanna-Christina de Beckberghe, en suster van den Heer Engelbertus de Raveschot, geboren 25 Mey 1697., Kanonik der Abtdye van Grimbergen, geprofest 20 Mey 1720, Pastôr van Strombeke, overleden 7 Februarii 1776, vermeld in Lovens-Nieuws 7ste Deel, bladzyde 126.

DENDERMONDE.

SYn Hoogheyd den Prins van Stahremberg, heeft tot Hoofd-schepenen van den Lande van Dendermonde (by doode van den Heer Joannes-Baptista Mortgat) aengestelt den Heer Paulus-Franciscus de Lantsheere, gebortig van Opwyck in den selven Lande, J-U-L 10 Mey 1770, onlangs ten huwelyk getreden met Jonkvrouwe Joanna-Emmanuëlis Ysebrant, tweede dogter van den Heer Josephus-Emanuël Ysebrant, Bailliu der Heerlykheden van Hamme ende St. Anne, en van Vrouwe Theresia-Francisca-Jacoba Reynaerts.

GEND.

DEn Heer Carolus-Josephus-Antonius Bauwens, oudsten sone Jacobi-Josephi, Heer van Evensteyn, en van Vrouwe Maria-Magdalena van Bouchoute syn tweede Huysvrouw, is alhier op 5 November 1780 getrouwt met Joanna-Justina-Coleta Goethals, dogter Caroli, Secretaris van der Keure van Gend, en van Elisabetha de Caesmaker, overleden 20 Julii 1780 ; Dees Vrouwe Goethals had haeren eersten man Franciscus-Antonius Antheunis Advocaet verloren 2 April 1778.

Desgelyks den Heer Josephus-Ludovicus [p. 243] Morel, jongsten sone van Edmondus-Ludovicus, overleden 19 November 1757, en van Vrouwe Barbara-Joanna-Francisca de Potter, trouwde alhier op 28 November 1780 Maria-Joanna-Ignatia Stevens, eenig kind van Carolus-Ludovicus en van Dorothea Ghuisquiere.

Vervolg hier na.


BEKENT-MAEKINGEN.

I.

DYnsdag 17 April 1781 ten 2 uren na middag sal den Notaris en Procureur DE WAERSEGGER binnen Loven in de herberg de vier Gekroonde den 5den sitdag houden tot publieke verkooping van seker Huys, Hof, wasch-Huys, Logie en Stal gestaen binnen Loven in de Diestersche straet, regenoten de straet ter jre, Jouffrouw de weduwe Joris ter ijre, den Hof van ’t Mechels Collegie ter iijre en den Chirurgyn Schellekens ter iiijre zyden. Ingemeynt 5100 guld. en 200 hoogen, men sal de keersse branden.

II.

WOensdag 18 April 1781 korts na S. Peeters Lof sal den Notaris en Procureur WIRIX binnen Loven in de herberg den Palm-Boom den 4den sitdag houden tot publieke verkoopinge van seker Huys en Erve genaemt het Pens-Kraem, gestaen binnen dese Stad Loven in de Pens-straet. regenoten de selve Pens-straet van voor ter jre, N. Verdyen ter ijre, Sieur Egidius Beckx met het Huys de Bonte Koye ter iijre, d’Erfgenaemen van N. la Fortune ter iiijre zyden. In huer geweest by de weduwe van der Hulst. Ingemeynt 2600 gul. en 350 hoogen, men sal de keersse branden.

III.

DOnderdag 19 April 1781 korts na het Lof van S. Peeters, sal den Notaris G. DE BRUYN, binnen Loven in de herberg den Paus den 3den sitdag houden tot verkooping van seker Huys en Erve gestaen en gelegen op de oude Merkt [p. 244] tot Loven, regenoten de selve Merkt ter jre, d’Erfgenaemen wylen Andries de Pape ter ijre, het Huys genaemt het Hoef-eyser ter andere zyden. In huer by Peeter van Brustum.

IV.

DOnderdag 19 April 1781 korts na St. Peeters Lof sal den Notaris en Procureur WIRIX binnen Loven in de herberg het Steynen-Huys den 4den sitdag houden tot publieke verkoopinge van seker Huys en Erve genaemt den Put gestaen binnen Loven in de Diestersche-straet, regenoten de selve straet van voor ter jre, Jouffrouw de weduwe van d’Heer Gerardus Joris ter ijre, den Heer Raed Wirix tot Mechelen ter iijre en iiijre zyden. Afgekomen op 2500 guldens.

V.

DOnderdag 19 April 1781 ten 1 ure na middag sal den Notaris en Procureur J. B. EVERAERTS binnen Aerschot in de Afspanninge den Engel den laetsten sitdag houden tot publieke verkoopinge van:

Eerst seker plek Lands groot ontrent dry Dagmaelen gelegen onder Ramsel in de Muye-straet; regenoten Oost Joannes-Baptista van Hoof, Zuyd Joannes Peeters, West d’Erfgenaemen Jan-Baptist Michiels en Noord Peeter Symons. Afgekomen op 400 guld.

Item seker plek Lands groot ontrent een Dagmael gelegen onder het voorsz. Ramsel, regenoten Hendrik Persy ter jre, Jan van Hove ter ijre, Peeter van de Beulck ter iijre, en Catharina Symens weduwe Adriani van de Poel ter iiijre zyden. Afgekomen op 280 guld.

Nota. Dat de Koopers in ’t besit van de voorsz. Goederen sullen komen soo haest hunne koop-somme met het gene des daer aenkleeft sal wesen voldaen. Men sal absoluet den Palm-slag geven en de keerssen branden.

VI.

VRydag 20 April 1781 korts naer middag, sal den Notaris en Procureur WIRIX binnen Loven in de herberg den Vogel-Sang den 4den sitdag houden tot publieke verkoopinge der navolgende [p. 245] Goederen gelegen onder Neervelp.

Eerst dry Dagmaelen Lands oft Boomgaerd, beplant met boomen, gelegen onder Neervelp op den Mingerloo-Driesch, regenoten het Gast-Huys van Loven ter jre, de straet ter ijre, en den Driesch ter iijre. Ingemeynt 762 guld., en 50 hoogen.

2. Item een half Bunder en 50 Roeden Lands, gelegen onder Neervelp op het Tonneken oft Tommeken, regenoten Crabeels ter jre, Simon van Hasselt ter ijre, d’Erfgenaemen Geeraert Frooninckx ter iijre. Ingemeynt 550 guldens, en 25 hoogen.

3. Item een half Bunder Lands gelegen onder Neervelp in ’t Broek-Veld, regenoten Petronella Crabeels ter jre en ijre, het Gast-Huys van Loven ter iijre. Ingemeynt 450 guld., en 25 hoogen.

4. Item een Bunder Lands gelegen onder Neervelp agter Mingerloo, met alnog een Dagmael en half Lands aen malkanderen gelegen, regenoten het Gast-Huys van Loven ter jre, Geeraert Frooninckx ter ijre, d’Erfgenaemen Simon van Hasselt ter iijre, de straet ter iiijre. Ingemeynt 1200 guldens, en 50 hoogen.

5. Item een Dagmael Lands gelegen onder Neervelp op den Oyen-berg in het dweers-Blok, regenoten het Gast-huys van Loven ter jre, den klynen Driesch ter ijre, de Pastorye van S. Jacob ter iijre. Ingemeynt 175 guld., en 10 hoogen.

7. Item ses vierendeelen Lands gelegen onder Neervelp op ’t Kerselaeren-veld, regenoten het Gast-Huys van Loven ter jre en ijre, het groot Collegie ter iijre. Ingemeynt 300 guld., en 25 hoog.

9. Item een half Dagmael Lands gelegen onder Neervelp op het Kerselaeren-Veld, regenoten Peeter Wirix ter jre, het Gasthuys van Loven ter ijre, Sebastiaen de Cerf ter iijre. Alle in huere by Jacobus Noë. Ingemeynt 110 guldens, en 10 hoogen. Men sal de keersse branden.

VII.

UYt’er hand te koop een groote partye gemaelen Mee-krap, als ook eenen Molen met alle toebehoorten tot het maelen van Meekrap, [p. 246] te bevraegen by Sr. NYSEN aen het Predikaren drink-water.

VIII.

AEnstonts te hueren een schoon Huys met vier benede en vyf boven Kamers, schoonen Solder, Kelder, Bascour, Hof, &c., gelegen by de Carmelitersen op de Thiensche-straet, lestmael bewoont door d’Heer Verspecht. Aldaer te bevraegen.

IX.

TE Koop in de Kamer van Uccle binnen de Stad Brussel de Heerlykheyd van GODTSENHOVE, gelegen een uer van Thienen, hebbende hooge, leege en middele Jurisdictie, &c., Kasteel, Bascour, Hovinge, Boomgaerden ende voordere Landen daer aen dependerende, groot Pacht-Hof, Bancamme oft Brouwerye, en Ban-herberge, bestaende in 75 bunderen, soo Landen, Wyden als Bosch, met de Gehuchten van Meer, Ast en Autgaerde : Mitsgaeders met de Grond-Heerlykheyd van Kerkhove, bestaende in differente Leen en Chyns-Boeken, recht van Pond-Penningen ende alle voordere preëminentien, en voorts ingevolge der Conditien berustende, soo in de Kamer van Uccle, als onder den Notaris GODTS, op de Bruyd, agter de Eerw. Paters Augustynen tot Brussel, by wie men kan hebben alle voordere instructien.


Wissel-cours tot Antwerpen van 5 April 1781.

Londen op cort 36 11
. . . . . op 2 usos 36 8 en half
Parys op cort 55 7 achtste
. . . . op 2 usos 55 5 achtste à 3 quart
Amsteldam banco 6 7 achtste
. . . . . . . courant 2 avance
Rotterdam op cort 1 3 quart avance

Den Wissel-cours tot Amsteldam van 4 April 1781 is op Brussel, Gend, en Antwerpen, 7 3 quart.

Print Friendly, PDF & Email