B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  Q  V  I  L  I  A
Bron: Staes, J. B. (1775, 27 Augusti). Wekelyks nieuws uyt Loven, pp. 129-145.
Transcriptie: Yannick Anné (2 februari 2018). Alle rechten voorbehouden.
Digitale kopie: Google Books.

WEKELYKS NIEUWS
UYT
LOVEN.

Met Octroey exclusief van Haere Keyserlyke en Koninglyke Apostolieke Majesteyt, en Goet-keuringe.

Sondag 27 Augusti 1775.

LOVEN.

ZY nog gesegt by het voorgaende, nopens den Doorluchtigen Heere PRIMUS Baron van Bartenstein, dat synen Heer Broeder is genaemt Joannes-Gislenus geboren tot Brussel 19 Januarii 1759 ten twelf uren s’noenens, ende Gedoopt in de Parochiale Kerke van O. L. V. ter Capelle ; Ende dat den dag van overleyden van hunnen Vader ten jaere 1761, is 12 Junii. De oudste Suster van dese twee geleerde gebroeders, met naeme Theresia-Eleonora-Josephina-Gislena, is geboren 21 Junii 1760 ; Ende de jongste Theresia-Josepha, die overleden is, was [p. 130] gedoopt 19 Augusti 1761, naer de dood van haeren Vader, hadde voor Peter ende Meter de Regerende Keyser ende Keyserinne, verbeeld in de persoonen van den overleden Minister den Grave van Cobentzl met syne Gemalinne.

Om desen Triomph luysterlyk te maeken, is den PRIMUS met syn Familie van Brussel komende, op Saturdag 19 deser ontrent den avond binnen Loven ingehaelt, voorgereden van een deel Philosophen te Peerd, ende verscheyde Musicaele Instrumenten, achtervolgd van verscheyde Koetsen en Cheesen, wordende op syne aenkomst, onder het spelen van Stads-Bayaerd, en het luyden der Triomph-klokke, begroet door het Kanon geplant in syn Collegie, het Collegie zynde seer deftig verciert, besonderlyk met een aengenaeme nieuwe Arcade bedekkende eenen geheelen vleugel van het Collegie, alle welkers Sinne-beelden ende Schriften meest betrekkelyk zyn tot het uyt-muntend verstand van dese twee geleerde gebroeders.

Sondag 20 dito, op het aenkomen van den Bedel van de Faculteyt der Arten, met de maere, dat desen Heere Baron PRIMUS is verklaert met alle Voisen, word aenstonds in de Kapel van het Collegie den Te Deum gesongen, en alsdan brengt men den ganschen dag over in allen slag van vreugde-bedryven naer gewoonelyke manier.

Maendag 21 dito, word den Heere PRIMUS met geheel de Familie en genoode ter maeltyd onthaeld in het Nieuw Collegie der H. Dryvuldigheyd [p. 131], alwaer hy synen Rhetorica heeft gehoort. (gebruykelyke gewoont voor alle Primi die aldaer hebben gestudeert) De Heeren Regent en Professoren van het Nieuw Collegie, om eenigsints naer reden by uytstekentheyd Eer te doen aen de wysheyd wanneer sy is gepaert met doorlugtigen Adel, (waerlyk een gebeurtenis in de Universiteyt van Loven sonder voorbeeld) hebben deswegens te voet hunne nooding gedaen als volgt:

   1. De Stads Musicanten, in dobbel getal.
   1. Alle de Studenten van het Nieuw Collegie, te weten 1°. van de kleyne en groote Figueren. 2°. Van den Grammatica. 3°. Van den Syntaxis. 4°. Van den Poësis en 5°. van den Rethorica. Ider deser vyf Classen voorgegaen van eenen witten Standaerd met voorbeelden verciert, betrekkelyk tot elk deser onderscheyde leerlingen.
   1. Wederom een getal van Musicale Instrumenten.
  1. Den Heere PRIMUS voorgegaen van eenen Lauwer-boom, en agtervolgt van syne Familie en andere genoode.

In desen Treyn, onder het spelen van Stads-Beyaerd, het geduerig los-branden der Kanons, het gestaedig Vivat-geroep door alle de Studenten, den PRIMUS alsoo twee aen twee haelende uyt de Pœdagogie het Wild-verken, is opgeleyd tot in de schoone Kapel van het Nieuw Collegie, alwaer aenstonts onder uytnemend [p. 132] Musiek den Te Deum Laudamus wierd gesongen, opgeheven door den Heere Regent van het Nieuw Collegie in Choor-kap, naer het eyndigen van welke, men is overgegaen tot den cierelyken maeltyd.


DYnsdag 22 deser, is ingewoonelyke manier uytgekondigt de Promotie in de Philosophie deser meergezeyde Universiteyt. Het getal der Philosophen, die om de Plaetsen hebben Gekampt is geweest 149, waer van aen 57, behalven de Linien, aen ider syne Plaetse is toegewesen als volgt:

Bemerkt, dat de 4 Collegien, alwaer sy hunne Philosophie hebben gehoort, met onder-scheyde Letters geteekent zyn, te weten het Wilt-Verken met een A, de Borght Pœdagogie of Castrum met een C, den Valk F, ende de Lelie L.

Eerste Linie.

 • Den Doorlugtigen Heere Christoph-Joannes-Gislenus Baron van Bartenstein, gebortig van Brussel. – A
 • Carolus Liebaert, van Messen. – L
 • Godefridus-Josephus Cruts, van Maestricht. – F
 • Den Doorlugtigen Heere Joannes-Gislenus Baron van Bartenstein, gebortig van Brussel, broeder van den Primus. – A
 • Ferdinandus-Josephus van der Sloten, van Ranst. – C [p. 133]
 • Joannes-Franciscus de Raymaecker, van Loven. – F
 • Joannes-Franc. de Broyer, van Buysingen. – F
 • Joannes-Franciscus van den Brandt, van Mechelen. – A
 • Franciscus-Josephus de Fenve, van Namen. – L
 • Guilielmus Helsen, van Zoerle. – C
 • Franciscus de Schot, van Cassel. – L
 • Libertus van den Daele, van Loven. – C

Tweede Linie.

 • Joannes-Baptista Dils, van Balen. – C
 • Jacobus van Oers, van Antwerpen. – F
 • Josephus Drugman, van Brussel. – L
 • Michaël-Josephus Masset, van Gelbresee. – C
 • Petrus-Augustinus Poliet, van Soignies. – A
 • Jacobus-Franciscus-Ignatius de Brabander, van Lauwe. – C
 • Gerardus Terhorst, van Amsteldam. – A
 • Bernardus Okke, van Amsteldam. – F
 • Den Edelen Heere Joachim-Josephus Dumont, van Bergen. – F
 • Alexander-Josephus Bruno, van Bergen. – L
 • Vincentius de Troismarie, van Houpertingen. – A
 • Hermanus-Josephus Neys, van Maestricht. – L

Derde Linie.

 • Petrus Janssens, van Geel. – C
 • Joannes-Ludovicus Horckmans, van Hombeeck. – F
 • Benedictus Pol, van Tourhout. – C
 • Henricus-Franciscus Bruynen, van Asten. – C
 • Petrus-Modestus Buyssens, van Hemelghem. – L [p. 134]
 • Adrianus van Dongen, van Oosterhout. – A
 • Henricus de Hertoghe, van Grimbergen. – F
 • Jacobus-Constantinus Tanghe, van Watou. – L
 • Josephus Graus, van Maseyk. – A
 • Matthæus Burgers, van Vechel by s’Hertogenbosch. – A
 • Den Edelen Heere Petrus-Josephus de Gaiffier, van Namen. – L
 • Petrus-Ludovicus Batens, van Aerschot. – F

Plaetsen naer de Linien.

 • Arnoldus Syben, van Ruremonde. – C
 • Philippus-Jacobus Zwanepoel, van Furne. – A
 • Carolus-Philippus-Josephus du Bois, van Namen. – A
 • Jacobus-Ludovicus Stevens, van Thienen. – C
 • Arnoldus-Stanislaus van Lakervelt, van Cuylenborg. – F
 • Joannes-Baptista Janssens, van Brussel. – A
 • Constantinus Theylaert, van Sleydingen. – A
 • Joannes-Henricus, van de Weyer, van Boxtel. – F
 • Joannes-Guilielmus van Hoorebeke, van Sleydinge. – F
 • Joannes-Baptista de Ruyscher, van Leest. – C
 • Joachim-Ferdinandus-Antonius Richald, van Namen. – A
 • Josephus-B. Breen, van Wexford in Ierland. – C
 • Petrus-Josephus Grauwels, van Brussel. – F
 • Henricus Kok, van Rotterdam. – A
 • Joannes-Baptista Bauche, van Acrene. – L
 • Carolus-Ludovicus van der Stocken, van Enghien. – C [p. 135]
 • Joannes-Franciscus Mortelmans, van Hoboken. – A
 • Franciscus-Josephus Stalins, van Mechelen. – A
 • Petrus-Josephus Franssen, van Antwerpen. – F
 • Joannes-Cornel. Keremans, van Mechelen. – A
 • Jacobus Kwant, van Amsteldam. – F
 • Guilielmus Delea, van Corcag in Ierland. – C
 • Michael Dezeeuw, van Nieuwkueyck. – F
 • Joannes-Bapt. van Kerckhoven, van Zoerle. – L
 • -Franc. van Gierdegom, van Enghien. – A
 • Claudius-Deodatus-Josephus Procés, van Longchamps. – A
 • Alexander Wihier, van Bergen. – F
 • Joannes-Baptista Arents, van Aelst. – A
 • Petrus-Josephus Heylen, van Anderlecht. – A
 • Petrus Beckers, van s’Hertogenbosch. – F
 • Joannes-Joseph. Tilman, van petit Hallet. – L
 • Matthias Smeets, van Marche in Limbourgerland. – F
 • Georgius-Ludovicus-Josephus Maresçal, van Bergen. – C
 • Arnoldus Seyboey van Heusden. – C
 • Philippus-Leopoldus de Brou, van Brussel. – F
 • Joannes-Baptista-Hubert. Seruys, van Tourhout. – L
 • Josephus-Ludovicus Popel, van Brussel. – F
 • Georgius-Josephus Tielens, van Viversel. – F
 • Henricus Claessens, van Stiphout bij s’Hertogen-bosch. – C
 • Carolus-Lambertus Luyten, van Heyst-ten-berge. – C
 • Franciscus van Cutsem, van Eysingen. – F
 • Petrus-Josephus Claessens, van Brussel. – L
 • Joannes-Baptista van Parys, van Brussel. – L
 • Petrus-Gummarus van den Wyngaert, van Lier. – A [p. 136]
 • Joannes-Josephus Ponlot, van Fleury. – A
 • Petrus-Franciscus Postyns, van Loven. – F
 • Joannes-Ignatius Gendebien, van Givet. – L
 • Antonius Sanglier, van Andenne. – A
 • Petrus-Joannes-Franciscus Romelaere, van Brugge. – L
 • Judocus Wyns, van Schrieck. – C
 • Joannes-Conradus Stregnart, van Houppertingen. – A
 • Guilielmus van Genechten, van Meirhaut. – A
 • Paulus de Vroede, van Marcq. – F
 • Leonardus Streignart, van Bree. – C
 • Petrus Vermeulen, van Brugge. – L
 • Benedictus Magherman, van Bayghem. – A
 • Arnoldus Smits, van Uden. – A

Alle de solemniteyten van desen dag zynde geschied onder het gestaedig vuer geven uyt de Kanons, spelen van Stads-bayard en het luyden der Triomph-klokke ; Den Heere PRIMUS geconduiseert uyt het Ficum naer syn Pœdagogie, voorgegaen van Timbal, Trompetten, en andere Musicale Instrumenten ten getalle van ontrent dertig, opgeleden door den Eerweerden Heere Rector Magnifiek der Universiteyt, omringt van de Professoren van het Collegie, en agtervolgt van syn Familie en genoode, mitsgaeders van geheel de Universiteyt alle twee aen twee in hunne staetelyke gewaeten, als de Doctoors in de H. Godheyd, Regten, Medecynen, de Professoren der selve Faculteyten, de Faculteyt der Arten, Fiscael, Promotor en andere Officianten der Universiteyt, alwaer wederom eene aldercierelykste maeltyd in gereedheyd was gebragt. Sluytende dees dry-daegsche Feest met [p. 137] een Bal voor de Philosophen van het selve Collegie en Genoode.

DE Studerende Jongheyd in de kleyne Scholen van het Nieuw Collegie der H. Dryvuldigheyd binnen dese Stad, ook hunne Studiën voor desen Cours geeyndigt hebbende, heeft tot het sluyten diër op gisteren Saturdag 26 deser ten Tooneel gevoert het Treur-spel van Philotas,[1] waer naer ten selven daege, ter begifting van de Eerw. Heeren uyt-makende de Faculteyt van de Arten deser Universiteyt, aen de selve Jongheyd de Prysen zyn uytgedeeld als volgt:

In den Rhetorica.

 1. Guilielmus-Josephus Verhaghen, van Loven, Primus-perpetuus. Spectacle de la Nature, l’Histoire du Ciel & Concorde de Géographie, par Pluche. 12 fig.
 2. Christianus Voss, van Eupen. Bernouilli Opera omnia Philosophica. 4 in 4to fig.
 3. Hippolytus Bouma, van Menald in Vriesland. Dictionnaire d’Histoire naturelle par Valmont de Bomare. 6 in 8vo maj.
 4. Josephus-Ferdinandus van Hamme, van Saventhem. Histoire Universelle par de l’Isle. 7 fig.
 5. Ferdinandus Reniers, van Brussel. Entretiens de Physique par Regnault. 5 fig.
 6. Den Edelen Jongeling Gerardus-Xaverius-Bernardus-Josephus d’Onyn, van Loven. Lettres, recherches [p. 138] & essais sur l’Electricité par Nollet. 4 fig.
 7. Matthias Hombrouck, van Bergileers. Compendium Elementorum Matheseos Universæ à Christiano Wolffio. 2 fig.
 8. Antonius-Henricus Sweerts, van Hougaerden. Elemens de la Philosophie moderne par Massuet. 2 fig.
 9. Joannes-Guilielmus Dimartinelly, van Diest. Géographie moderne de la Croix. 2
 10. Carolus-Livinus Beaucarne, van Eenaeme Lande van Aelst. Abrégé du Dictionaire Géographique de la Martiniere 2
 11. Judocus-Franciscus Lints, van Loven. Contemplation de la Nature par Bonnet. 2
 12. Georgius Claes, van Geetsbets. Logica sive ars Cogitandi.
 • Prys der Christelyke Leeringe. Hippolytus Bouma, van Menald in Vriesland. Institution au droit Ecclesiastique par Fleury. 2 vol.

In den Poesis.

 1. Guilielmus-Josephus van Gobbelschroy, van Loven. Jugemens des Savans par Baillet. 17
 2. Carolus-Emm.-Josephus le Mayeur, van Brain-le-Comte. Encyclopédie Elémentaire par de Petity. 3 in 4to.
 3. Joannes-Bernardus de Guchteneere, van Bouchaute. De l’Origine des Loix, des Arts, & des Sciences. 6 fig.
 4. Norbertus-Josephus Hamoir, van Avenne. Quintilien traduit par M. l’Abbé Gedoyn. 4
 5. Josephus Genotteau, van Hannuyt. Recueil de divers ouvrages du P. Brumoy. 4
 6. Petrus van Grunderbeeck, van Elewyt. t’ selve.
 7. Joannes-Baptista Fiefvet, van Loven. Les quatre Poëtiques. 2 in 8vo maj.
 8. Joannes-Josephus Jadot, van Oteppe. Santelii Opera. 3
 9. Joannes-Emmanuël Arnaerts, van Loven. [p. 139] Vanierii Prædium Rusticum, typis Barbou.
 10. Nicolaus-Benedictus Morelle, van Gedinne. Elémens de Litterature. 2
 • Prys der Christelyke Leeringe. Guilielmus-Josephus van Grobbelschroy, van Loven. Novum Testamentum, typis Barbou.
 • Prys der Grieksche Taele. Guilielmus-Josephus van Grobbelschroy, van Loven. Homeri Iliades, Glasgue. 2 vol.

In den Syntaxis.

 1. Livinus-Matthias van den Gheyn, van Loven. Theologia Collet, 7
 2. Henricus Crab, van Out-Heverlé. Dictionnaire français latin par le Brun.
 3. Hubertus van Nesse, van Lincent. Dictionnaire de Desroches 2 in 8vo maj.
 4. Cornelius van den Daele, van Loven. Histoire Profane par Dupin. 6
 5. Franciscus de Broux, van Brussel. Histoire de Flandre par Bentivoglio 4
 6. Joannes-Franciscus Michotte, van Orp le Grand. Histoire des Revolutions Romaines 3
 7. Franciscus Imbrechts, van Loven. Orationes Ciceronis 3
 8. Guilielmus Ravets, van Loven. Gradus ad Parnassum.
 9. Petrus de Paep, van Loven. Les Œuvres de Virgile par des Fontaines.
 10. Petrus-Josephus Verhaeghen, van Loven. Traduction de Perse & Juvenal par Tarteron.
 • Prys der Christelyke Leeringe. Franciscus Imbrechts, van Loven. Novum Testamentum.
 • Prys der Grieksche Tael. Livinus Matthias van den Gheyn, van Loven. Les Vies des Saints.

In den Gramatica.

 1. Petrus Briers, van Wesemael. Foppens Bibliotheca Belgica 2 in 4to. [p. 140]
 2. Joannes-Ant. Versonne, van Pitrebaix. Lat.-Gall. Boudot, & Gall.-Lat. Lallemant cum Gramm.-Gall. Wailly. 3 vol.
 3. Victor-Alexander Christ. le Plat, van Loven. Histoire des Variations par Bossuet 5
 4. Josephus Redemans, van Loven. Rollin maniere d’enseigner & d’étudier 4
 5. Petrus-Theodorus Verhaeghen, van Haecht. Discours sur l’Hist. Universelle, par Bossuet & sur l’Hist. Ecclesiastique, par Fleury 3
 6. Henricus Louis, van Journal. Ciceronis Orationes selectæ ad usum Delph. in 8vo maj. Pensées de Ciceron par d’Olivet Lat.-Franc.
 7. Petrus Wautelée, van Loven. Dictionnaire Classique de Géographie ancienne in 8vo maj.
 8. Franciscus-Josephus Goddons, van Loven. Poëte des Mœurs par Blanchart 2
 9. Michaël-Franciscus Pelckmans, van Loven. Nouvel Atlas des enfans.
 10. Joannes-Albertus Bokstal, van Lokeren. Précis de l’Hist. Univ. par Berardier.
 • Prys der Christelyke Leeringe. Franciscus-Josephus Goddons, van Loven. Tableaux Sacrés par Brianville.
 • Prys der Grieksche Tael. Franciscus-Josephus Goddons, van Loven. Æliani variæ Historiæ Græc.-Lat.

In den Grooten Figuer.

 1. Joannes-Antonius-Donatus Heuschling, van Loven. Tableau Historique des gens de Lettres 6
 2. Joannes-Ernestus la Croix, van Marneffe. Abrégé de l’Histoire Universelle de Turselin, par Mr. l’Abbé Lagneau 4
 3. Guilielmus-Henricus-Josephus Leunckens, van Loven. Des Leçons de la Sagesse 3
 4. Den Hoog-Edelen Jongeling Joannes Petrus Baron van Plunkett, van Madilan in Moravien. Dictionnaire [p. 141] Géographique portatif par Laurent Echard.
 5. David Mommaerts, van Corbeeck-over-Deyle. Histoire du Vieux & Nouveau Testament par Royaumont avec fig.
 6. Martinus-Joannes-Baptista Fiefvet, van Loven. Dictionnaire Portatif des beaux Arts par M. Lacombe.
 7. Guilielmus-Henricus Mommeyer, van Loven. Les vies des Saints.
 8. Philippus Becquevort, van Jauche. Nepos.
 9. Guilielmus van der Spieken, van Loven. Traité des devoirs des gens du monde par Collet.
 10. Joannes-Baptista-Josephus Verhaghen, van Mechelen. Grammaire de Wailly.
 • Prys der Christelyke Leeringe. Joannes-Antonius Heuschling, van Loven. Mœurs des Israëlites.
 • Prys der Grieksche Tale. Den Hoog-Edelen Jongeling Joan.-Petrus Baron van Plunkett, van Madilan in Moravien. Dictionnaire abrégé d’Antiquités.

In den Klynen Figuer.

 1. Henricus-Josephus van de Weyer, van Cumptich. Histoire des Juifs par Flave-Josephe 5
 2. Franciscus-Josephus Winnepennincks, van Watermael. l’Histoire Chronologique des Papes des Empéreurs &c. & discours sur l’Histoire Ecclesiastique par Mr. l’Abbé Fleury 3
 3. Henricus-Romanus van den Gheyn, van Loven. Abrégé de l’Histoire de l’ancien Testament 3
 4. Joannes-Franciscus-Martinus van Overbeke, van Loven. Dictionnaire Classique de Geographie.
 5. Joannes-Cornelius Maes, van Antwerpen. Dictionnaire Théologique.
 6. Joannes-Baptista de Sterdiu, van Thielt. l’Histoire Sacrées en Tableaux.
 7. Martinus de Neuter, van Wilsele. Traité du vrai Mérite par Claville.
 8. Ferdinandus-Theodorus Wattecamps, van Loven. Géographie de Buffier. [p. 142]
 9. Joannes-Baptista de Bruyn, van Loven. Introductions à la Vie devote.
 10. Judocus-Josephus-Ludovicus Walkiers, van Loven. Histoire Romaine par demandes & réponses.
 11. Joannes-Baptista Rosier, van Loven. Den selven boek.
 • Prys der Christelyke Leeringe. Franciscus-Josephus Winnepenninckx, van Watermael. Cathéchisme de Fleury.

HEt Gild van den H. Jacobus binnen dese Stad, heeft het schieten van haeren Konings-vogel vast-gestelt tegens Loven-kermis-maendag, dat is 4 September ; Ter welkers gelegentheyd, behalven verscheyde Triomph-wagens, ook een seer aengenaeme Cavalcade in gereedheyd word gebragt.

Licentien.

DEn Heere Gillot, in voorgaende als Licentiaet in beyde de Regten aengekondigt, is geweest PRIMUS deser Universiteyt van het jaer 1769.

SEdert onse voorgaende, hebben in de Universiteyt deser Stad, den Graed van Licentie bekomen de naervolgende Heeren, te weten:

 • 19 Augusti 1775, den Eerw. Heere Maximilianus Amand, Priester, gebortig van Lier, in de H. Godheyd.
 • 21 dito, d’Heer Michaël Hennessy, gebortig van [p. 143] Rousselaere, in beyde de Regten.
 • 22 dito, den Edelen Heere Josephus-Maria-Gislenus le Roy, Heere van Gansendries, gebortig van Brussel, in beyde de Regten.
 • 23 dito, d’Heer Jacobus-Josephus-Philippus Neuman, gebortig van Berg in Luxemborgerland, in beyde de Regten.
 • Ten selven dage, d’Heer Carolus-Josephus Fontaine, gebortig van Bergen in Henegouw, in beyde de Regten.
 • 24 dito, den Edelen Heere Laurentius-Maria-Ludovicus Anné, gebortig van Brussel, in beyde de Regten.
 • 25 dito, d’Heer Guilielmus-Josephus van den Dale, gebortig van Loven, in beyde de Regten.
 • 26 dito, den Edelen Heere Adrianus Ploos-van-Amstel, gebortig van Amsteldam, in beyde de Regten.
 • Ten selven dage, den Edelen Heere Maria-Joannes-Baptista-Carolus-Josephus de Müllendorff, gebortig van Brussel, in beyde de Regten.

Loterye.

Van de Collegiale ende Parochiale Kerke van onse Lieve Vrouwe over de Deyle binnen Mechelen.

DE 58ste Trekkinge der geseyde Loterye (bestaende in eene Classe) sal geschieden binnen de voorsz. Stad op het Stad-huys, op Maendag 28 Augustus 1775, ten bywesen der Heeren Commissarissen ende geinteresseerden.

Men Collecteert dese Loterye tot Loven by J. Jacobs, Boek-drukker in de Thiensche-straet.

Den inleg 2 guldens 16 stuyvers. [p. 144]

Bekent-maekingen.

1.

DOnderd. 7 Sept. 1775, korts naer het Lof van Ste Peeters, sal den Notaris en Procureur Everaerts, binnen Loven in de herberge S. Arnout, den derden Sitdag houden tot publieke verkoopinge der naervolgende Goederen.

Sekere twee HUYSEN ende Werk-huys met den Hof ende voordere toebehoorten gestaen ende gelegen binnen dese Stad Loven op de Biest-pleyne tegens de brugge van de Voere, regenoten d’Heer van den Schrieck ter jre, de straete van voor ende ter zyde der ijre ende iijre, ende de voorsz. Voere van achter ter iiijre zyden. Afgekomen tot 2700 Guldens, men sal den Palmslag geven.

2.

DAt men ten huyse van Adrianus de Brier genoemt den Steen-hoven tot Langdorp op Palmslag en Hoogen sal verkoopen vier Parceelen Bempt gemeynelyk genoemt de TAX-BEMPDEN, gelegen onder Langdorp voorsz., te samen groot ontrent vier Bunderen, den 2den Sitdag sal gehouden worden op Donderdag 31 Augusti, en den derden op 7 September 1775.

3.

TOt Brussel, by J. B. Jorez, is gedrukt en wordt verkocht: Godvrugtige Gepeysen ende vuerige Bewegingen op de besonderste Feestdagen van het jaer, en op de Mysterien van het Lyden van onsen Heere J. C., seer bequaem, ende eygen om sig profytelyk te bekommeren ten tyde van de H. Communie met eenige devote Oeffeningen aengaende de H. Misse ende Bigte, tot Loven by J.B. vander Haert, Mechelen Christianus Jegers, Antwerpen Verdussen en Bincken, en tot Gend by Beggyn.


[1] Sone van Parmenion, beschuldigt zynde van ’t samen-swering tegen Alexander, is door het swaer pynigen gedwongen geweest zyn feyt te bekennen, waer naer hy door de Soldaten is gesteenigt geworden.

Print Friendly, PDF & Email