B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  Q  V  I  L  I  A
Bron: Lesseliers, C.-F. (1876). Samenwerkende spaar- en crediet maatschappij : Volksbank van Rupelmonde, te Rupelmonde – Ontbinding. Recueil spécial des extraits d’actes, procès-verbaux relatifs aux sociétés, publié en conformité de l’article 10 de la loi du 18 mai 1873 (Titre IX, livre Ier du Code de commerce.), IV, 351.
Transcriptie: Yannick Anné (12 februari 2018). Alle rechten voorbehouden.
Digitale kopie: Google Books.

Voor ons, Constantin-François Lesseliers, notaris, verblijvende te Rupelmonde, provintie Oost-Vlaanderen, en ten bijwezen der na te noemen getuigen waren aanwezig: de heeren Joseph Verheyen, nijveraar, als voorzitter ; Felix Van Ooteghem, doctor in de medecijnen, en Fidelis Staes, steenbakker, als ondervoorzitters ; Felix Washer, nijveraar, als gerant ; François Van Beckhoven, steenbakker, als tegenboeker ; Fidelis Rubbens, bakker, Alexander Scheltjens, Jan-Baptiste Verheyen en Isidore Deroeck, drie meestergasten, en Louis Smet, blokmakker, allen wonende de Rupelmonde, behoudens Jan-Baptiste Verheyen, te Basel gehuisd.

Welke komparanten het bestuur samenstellende van de maatschappij gesticht te Rupelmonde, onder den naam van : Volksbank van Rupelmonde, samenwerkende spaar- en crediet maatschappij, hebben bij deze overeenkomstig artikel 42 der statuten toegestemd en onderling aanvaard de zuivere en eenvoudige ontbinding der bovengemelde maatschappij, dewelke tusschen hun was gesticht bij akte verleden voor ons, notaris, den 8 april 1875, geboekt.

Toestemmende mits dezer de comparanten dat deze maatschappij voor nietig en als niet meer bestaande aanschouwd worde, te rekenen van heden, zonder eenige schadeloosstelling in voordeel van welk lid, ook de maatschappij bekennende onder de leden de verdeeling der baten en schaden der maatschappij te hebben bewerkstelligt ; gevolgentlijk geven zij zich onderling kwittancie en ontlasting van allen en generalijk de zaken der maatschappij rakende, zonder jegens elkander eenig het minste recht te behouden.

Waarvan akt, gedaan en verleden te Rupelmonde, ten stadhuize, in tegenwoordigheid van Charles-Louis Ledent, kleermaker, en Eduard Dewilde, kerkbediende, beide wonende te Rupelmonde, aanzochte getuigen die deze benevens de comparanten en wij notaris, na gedane voorlezing hebben onderteekend dezen 22 mei 1876.

(Geteekend) Verheyen-Dekezel, F. Van Ooteghem, F. Staes, F. Washer, F. Vanbeckhoven, F. Rubbens, A. Scheltjens, J.-B. Verheyen, J. Derouck, L. Smet, Ch.-L. Ledent, E. Dewilde en C.-F. Lesseliers, notaris.


Geregistreerd een blad met eene verzending te Hamme, den 29 mei 1876, deel 163, folio 32 recto, case 5. Ontvangen 6 fr. 60 c. voor recht en verhooging. De ontvanger, (geteekend) Danneboom.

Voor expeditie,
(Geteekend) C.-Fr. Lesseliers, notaris.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nicolas le 3 juin 1876)

Print Friendly, PDF & Email